Current Position:HomeDesign Demo  
 
  Xiangshan Qingqin Villa  
 
Font:[Large Medium Small] [Print]
 
 

Xiangshan Qingqin Villa

Chief designer: Chen Yifeng
Design leaders: Chen Yifeng, Liu Qing
Designer members
Architecture, Li Ming, Wan Chengxing
Structure: Bai Mei
Plumbing: Jiang Ping
HVAC: Zhang Jing, Qu Qian
Electrical& Telecom: Liu Yinling

  Xiangshan Qingqin Villa is located at Wuhuanmentou Village, Beijing, with a total building area of 90,000㎡ and volumetric rate of 0.26.

 
 
Time:2006/9/8  Read for:1451 times 【close window】
 
 
[Continued]Effect View 1 Time:2008/1/11
 
 

Effect View 1

 
 
[Continued]Effect View 2 Time:2008/1/11
 
 

Effect View  2

 
 
[Continued]Effect View 3 Time:2008/1/11
 
 

Effect View 3

 
 
[Continued]Effect View 4 Time:2008/1/11
 
 

Effect View 4

 
 
[Continued]Effect View 5 Time:2008/1/11
 
 

Effect View 5

 
 
[Continued]Effect View 6 Time:2008/1/11
 
 

Effect View 6

 
 
[Continued]Effect View 7 Time:2008/1/11
 
 

Effect View 7

 
 
[Continued]Effect View 8 Time:2008/1/11
 
 

效果图8

 
 
[Continued]Effect View 9 Time:2008/1/11
 
 

Effect View 9

 
 
[Continued]Effect View 10 Time:2008/1/11
 
 

Effect View 10